Via deze link kan u tickets bestellen voor onze concerten op 07/05 en 10/05.

Using this link, you can order tickets for the concerts on the 7th and 10th of May.

Extra info tickets: 

  • Op de concertavond zal dit ticket worden ingescand aan de ingang. U dient het dus af te printen of op uw smartphone op te slaan.
  • Er zijn geen genummerde plaatsen voor dit concert. Het concert start stipt om 20u.
  • You can print this ticket or save it on your smartphone. At the concert, your ticket will be scanned for entry.
  • There are no numbered seats. The concert starts at 8 pm sharp.

L’Oiseau de Feu (english version below)

De lente breekt stilaan aan, dat wilt zeggen dat de voorjaarsconcerten van het Gents Universitair Symfonisch Orkest ook gestaag naderen.  Het GUSO voert voor u een vurig programma uit met Spaanse inspiratie en Russische passie in werken als Rhapsody Espagnole van Maurice Ravel en de Firebird Suite 1919 van Igor Stravinsky. Daarnaast zal u zich zelfs even in Frankrijk wanen met het betoverende gezang van soliste Marion Bauwens in Chants d’Auvergne van Joseph Canteloube. Onder muzikale leiding van dirigent Steven Decraene kan u het GUSO aan het werk zien op 7 mei in de Christus Koningkerk en op 10 mei in de Bijloke.

Een nieuwe noot bij deze concertreeks is de optie ‘benefietticket’. Hierbij steunt u een van de drie goede doelen die wij als orkest selecteerden door een ticket te kopen aan iets hogere prijs. Het bedrag dat u meer betaalt op onze normale tarieven zal integraal naar de organisatie van uw keuze gaan. Laat uw warm hart spreken en draag zo uw steentje bij. U krijgt er immers een klinkend concert voor in de plaats.

Dierenasiel Gent Citadelpark is het grootste opvangcentrum voor huisdieren te Gent. Verloren gelopen, achtergelaten of afgestane honden en katten kunnen hier terecht tot ze een nieuwe thuis gevonden hebben. Hen zo snel mogelijk terugbezorgen of een nieuw baasje zoeken is de hoogste prioriteit. Om het welzijn van de dieren te verbeteren, zal met uw hulp de huisvesting van de dieren geüpgraded worden alsook nieuw materiaal aangekocht worden voor de ziekenboeg. Binnenkort verhuist het asiel naar de Watersportbaan. Alle hulp is welkom om ook deze nieuwe  plek voor de dieren van nodige accommodatie te voorzien. Alvast bedankt, dierenvriend!

Als u het meer heeft voor flora, dan is natuurgebied Damvallei het geschikte project voor u. Dit gebied, beheerd door Natuurpunt, wordt doorkruist door de verkeersschakelaar van de E17 en R4. Dit zorgt voor een verstoring van de plaatselijke habitat van vele plant – en diersoorten. Om die specifieke, lokale natuur in ere te herstellen, voert Natuurpunt een doordacht beheersplan uit.  Bedreigde of verdwenen dier- en plantensoorten herstellen of duiken terug op met het juiste beheer. Met uw steun worden nieuw natuurgebied en jonge boompjes aangekocht. Bijkomend zal het GUSO hieraan bijdragen door deze te helpen planten in het najaar.

Een goed doel dat GUSO nauw aan het hart ligt, is het Fonds Mathieu Reusens. Deze organisatie werd eind vorig jaar opgericht na het overlijden van onze geliefde oud-concertmeester en violist Mathieu Reusens. Uw gift zal gaan naar onderzoek in verband met tumoren in de hersenstam, een vreselijke ziekte waarvan nog niet geweten is hoe ze ontstaat en waarvoor nog geen accurate behandeling gevonden is. Daarom is onderzoek een uitermate belangrijke factor. Het onderzoek wordt geleid door Prof. Dr. Menten in UZ Gasthuisberg te Leuven. Ter herdenking van onze oud-concertmeester willen wij als orkest zo ook ons deeltje bijdragen.

 L’Oiseau de Feu

Springtime is drawing nearer and that means that the GUSO concerts are also steadily approaching. The Ghent University Symphony Orchestra will perform a fiery program inspired by Spanish feistiness and Russian passion in works such as Rhapsody Espagnole by Maurice Ravel and Igor Stravinsky’s Firebird Suite 1919. For an instant, you might even imagine yourself in France because of the enchanting voice of our soloist Marion Bauwens in Joseph Canteloube’s Chants d’Auvergne. Under the guidance of conductor Steven Decraene, you can see GUSO in action on the 7th of May in the Christus Koningkerk and on the 10th of May in the Bijloke.

A new note this concert series is the option “benefit ticket“. Hereby you support one of the three charities that we as an orchestra selected by buying a ticket at a slightly higher price. That additional amount will fully go to the organization of your choice. Show your love and contribute your bit, after all, you will get a sounding concert in return.

Dierenasiel Gent Citadelpark is the largest shelter for pets in Ghent. Lost and abandoned dogs and cats get a temporary roof over their heads until they find a new home. Returning them home as quickly as possible or finding a new owner is their top priority.

With your help, the housing of the animals will be upgraded and new equipment will be purchased for the infirmary as the asylum will soon be moving to the Watersportbaan. All help is welcome to provide this new place with the necessary accommodation for the animals and improve their welfare. Thanks in advance, animal lover!

If you prefer flora, than the Damvallei nature reserve is the right project for you. This area managed by Natuurpunt is interrupted by traffic from the E17 and R4 which causes a disturbance of the local habitat of many plant and animal species. To restore that specific local nature, Natuurpunt implements a well-considered management plan. Endangered or extinguished animal- and plant-species recover or pop up again with proper management. With your support, new nature reserve and young trees can be purchased. In addition, GUSO will contribute by helping to plant new trees in the fall!

A good cause that is close to GUSO’s heart is the Mathieu Reusens Fund. This organization was founded at the end of last year after the death of our beloved former concertmaster and violinist Mathieu Reusens. Your donation will go to research to brainstem tumors, a terrible disease for which neither the cause nor an accurate treatment have yet been found. That is why research is an extremely important factor. The research is led by Prof. Dr. Menten in UZ Gasthuisberg in Leuven. To commemorate our former concertmaster, we as an orchestra also want to contribute our part.